Novák Árpi
Novák Árpi 28 Apr 2019
1

Urmatoarele

When Will Jesus Come as a Thief?
30 Jun 2019
When Will Jesus Come as a Thief?
Popescu Valentin Stefan · 1462 Vizualizari

JESUS Film Hebrew-חסד אדנינו ישוע המשיח עם כלכם כל הקדושים אמן׃ (Revelation 22:21)

 1906 Vizualizari

The Film based on Luke's Gospel: JESUS Virgin Birth, Death, Resurrection, and Ascension. FEAR NOT! CALL JESUS! (Romans 10:13) כי כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט׃
Amen! According to this Scripture: you Call you are Save! Amen! Amen!

Now Bible is your GPS - Read it; Do it; Live into it...(Matthew 24:13) והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃

(Habakkuk 2:14) כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים׃

(John 10:1) אמן אמן אני אמר לכם איש אשר לא יבוא דרך השער אל מכלא הצאן כי אם יעלה בדרך אחר גנב ופריץ הוא׃

(John 10:2) ואשר יבוא דרך השער הוא רעה הצאן׃

(John 10:3) לו יפתח שמר הסף והצאן את קלו תשמענה והוא לצאנו בשם יקרא ויוציאם׃

(John 10:4) ואחרי הוציאו את צאנו הוא יעבר לפניהן והצאן הלכות אחריו כי ידעו את קולו׃

(John 10:5) ואחרי זר לא תלכנה כי אם ינוסו מפניו כי את קול הזרים לא ידעו׃

(John 10:6) המשל הזה דבר ישוע באזניהם והמה לא ידעו מה זאת אשר אמר אליהם׃

(John 10:7) ויוסף ישוע וידבר אליהם אמן אמן אני אמר לכם אני הוא דלת הצאן׃

(John 10:8) כל אשר באו לפני גנבים המה ופריצים והצאן לא שמעו לקולם׃

(John 10:9) אנכי הדלת איש כי יבוא בי יושע ובצאתו ובבואו ימצא מרעה׃

(John 10:10) הגנב לא יבוא כי אם לגנוב ולהרוג ולאבד ואני באתי לבעבור הביא להם חיים ומלא ספקם׃

(John 10:11) אנכי הוא הרעה הטוב הרעה הטוב יתן את נפשו בעד צאנו׃

(John 10:12) והשכיר אשר לא רעה הוא והצאן לא לו הנה בראותו כי בא הזאב יעזב את הצאן ונס והזאב יחטף ויפיץ את הצאן׃

(John 10:13) השכיר ינוס כי שכיר הוא ולא ידאג לצאן׃

(John 10:14) אני הרעה הטוב וידעתי את אשר לי ונודעתי לאשר לי׃

(John 10:15) כאשר האב ידעני ואני ידעתי את האב ואת נפשי אתן בעד הצאן׃

(John 10:16) וצאן אחרות יש לי אשר אינן מן המכלה הזאת ועלי לנהל גם אתן ותשמענה קולי והיה עדר אחד ורעה אחד׃

(John 10:17) על כן אהב אתי אבי כי את נפשי אתן למען אשוב ואקחה׃

(John 10:18) ואיש לא יקחנה מאתי כי אם אני מעצמי אתננה יש בידי לתת אתה ובידי לשוב לקחתה את המצוה הזאת לקחתי מעם אבי׃

(John 10:19) ותהי מחלקת גם בפעם הזאת בין היהודים על הדברים האלה׃

(John 10:20) ויאמרו רבים מהם שד בו ומשגע הוא למה תשמעו אליו׃

(John 10:21) ואחרים אמרו לא כאלה ידבר איש אחוז שד היוכל שד לפקח עיני עורים׃

(John 10:22) ויהי חג חנכת הבית בירושלים וסתיו היה׃

(John 10:23) ויתהלך ישוע במקדש באולם של שלמה׃

(John 10:24) ויסבו אתו היהודים ויאמרו אליו עד אנה תתלה את נפשנו את המשיח אתה הגידה לנו ברור׃

(John 10:25) ויען אתם ישוע הן אמרתי אליכם ולא האמנתם בי המעשים אשר אני עשה בשם אבי הם יעידו עלי׃

(John 10:26) אבל אתם לא תאמינו יען לא מצאני אתם כאשר אמרתי לכם׃

(John 10:27) צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃

(John 10:28) ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטף אתהן מידי׃

(John 10:29) האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל ואיש לא יחטף אתהן מיד האב׃

(John 10:30) אני ואבי אחד אנחנו׃

Mai mult...
1 Comentarii sort Sorteaza dupa

Novák Árpi
Novák Árpi 5 ani .

Dacă ai reuși să traduci, ar fi absolut minunat. Mi se pare absolut mult mai original să auzi vorbindu se în ebraică deși mă gândesc că aramaica a fost folosit de Yeshua sau (Isus)

   0    0
Mai mult...
Comentarii Facebook

Urmatoarele

When Will Jesus Come as a Thief?
30 Jun 2019
When Will Jesus Come as a Thief?
Popescu Valentin Stefan · 1462 Vizualizari